Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Про надання роз’яснень з проблемних питань, що виникають у процесі практичного застосування податкового законодавства

Державна фіскальна служба України в листі від 09.06.2015 р. N 11999/6/99-99-19-01-01-15 щодо роз'яснення проблемних питань, що виникають у процесі практичного застосування податкового законодавства, повідомила про наступне.

Податок на прибуток

Щодо витрат непов’язаних з господарською діяльністю

Відповідно до підпункту 134.1.1 ПКУ розрахунок об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу. Положення цього розділу не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на витрати, не пов’язані з господарською діяльністю.

Тобто, такі витрати відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

Щодо сплаченого податку на майно

Крім того, згідно з пунктом 137.5 ПКУ податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

Таким чином, авансовий внесок з податку на майно, сплачений за IV квартал 2015 року до 30 січня 2016 року, зменшує податок на прибуток, нарахований за 2015 рік.

Коригування фінансового результату, визначеного за даними бухгалтерського обліку, на суму податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) розділом III ПКУ не передбачено.

Отже, з питання щодо правильності відображення у бухгалтерському обліку суми нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII ПКУ стосовно об'єктів нежитлової нерухомості слід звертатися до Міністерства фінансів України.

Щодо відображати перевищення витрати палива над лінійною нормою згідно з дорожнім листом службового автомобіля

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Оскільки чинним законодавством не передбачена типова форма бланка дорожнього листа легкового автомобіля, то підприємство може використовувати зручну для обліку форму первинного документа, затверджену наказом про облікову політику підприємства, за умови наявності всіх ознак первинного документа, відомостей у ньому про господарську операцію та підтвердження її здійснення.

Таким чином, перевищення витрат палива над лінійною нормою здійснюється згідно з правилами бухгалтерського обліку на підставі відповідного документа, затвердженого наказом підприємства.

При цьому коригування фінансового результату до оподаткування на суму перевищення витрат палива над лінійною нормою розділом III ПКУ не передбачено.

Щодо консолідованого податку на прибуток за 2015 рік

Оскільки нова редакція розділу III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не містить положень щодо консолідованої сплати податку на прибуток та не визначає відокремлені підрозділи юридичної особи окремими платниками цього податку, то в Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік визначення щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у березні 2015 року - травні 2016 року, не провадиться. Загальна сума авансових внесків визначається в цілому по платнику податку - юридичній особі в податковій декларації з податку на прибуток, що подається таким платником за 2014 рік.

При цьому платниками податку, які станом на 31.12.2014 р. перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, щомісячні авансові внески сплачують у січні - лютому 2015 року, як у минулому році - за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) та його відокремлених підрозділів у сумі, що розрахована у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток та Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період - 2013 рік.

Тобто, головне підприємство - юридична особа враховує у складі фінансового результату до оподаткування податком на прибуток за 2015 рік результати діяльності ліквідованої філії та зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток на суму сплачених філією у січні - лютому 2015 року щомісячних авансових внесків.

Переплата з податку на прибуток по філії може бути повернута за заявою головного підприємства.

Податок на додану вартість

Щодо збільшення розміру суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних

Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 ПКУ, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали.

Сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали, станом на дату такого перерахунку, шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 ПКУ. На суму такого збільшення зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від'ємного значення, задекларована в звітному періоді, помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з ПДВ вважаються погашеними.

Щодо дати складання податкової накладної на суму перевищення собівартості послуги над її договірною вартістю

Якщо фактична собівартість наданої послуги перевищить суму передоплати (з якої були визначені податкові зобов'язання на дату отримання передплати та складена податкова накладна), то на дату визначення фактичної собівартості наданої послуги платник податку повинен скласти другу податкову накладну, виходячи з різниці між фактичною собівартістю та договірною вартістю такої послуги. У такій податковій накладній у верхньому лівому куті робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини: 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

Якщо першою подією є надання послуги, а після розрахунку собівартості фактична собівартість перевищить договірну вартість, то на дату надання послуги платник податку повинен скласти одну податкову накладну виходячи з договірної вартості послуги, а другу податкову накладну - на різницю між фактичною собівартістю та договірною вартістю з типом причини 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.

Щодо періоду відображення покупцем податкового кредиту в випадку якщо періоди відвантаження та отримання товару не співпадають

Право на формування податкового кредиту покупець - платник ПДВ може лише після складання податкової накладної постачальником - платником ПДВ, зокрема, в момент відвантаження товарів та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, але не раніше отримання права власності на такий товар.

Щодо дати формування податкового кредиту за квитками використаними у відрядженні

Оскільки авансовий звіт є підтверджуючим документом щодо використання послуг перевезення, оплата яких відбулася під час придбання транспортного квитка, датою формування податкового кредиту є дата подання авансового звіту, за умови що такі послуги придбані для використання в оподатковуваних операціях.

Щодо можливості заповнення Додатку 2 до декларації з ПДВ в наступних періодах

Якщо платником не було заповнено текстове поле "а" чи поле "б" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року (або інший період), це не вважається помилкою та не виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, збільшення реєстраційної суми в березні (або іншому періоді) не відбувається.

Текстове поле "а" чи поле "б" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) може бути заповнене в будь-якому наступному звітному періоді, в якому платник вважатиме за необхідне, але лише в межах значення рядка "Усього" графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за той звітний період, в якому платник визначив для себе необхідність заповнення цього поля.

У тому звітному періоді, в якому відбудеться збільшення реєстраційної суми платника в системі електронного адміністрування ПДВ, розмір зарахованої суми вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації з ПДВ та включається до складу податкового кредиту.

Щодо отримання права на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена однією особою, а зареєстровано в ЄРПН іншою

Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Щодо заповнення дати розрахунку коригування до податкової накладної в таблиці 1 додатка 1 до декларації з ПДВ

Податківці наголошують, що при заповненні Додатка 1 до декларації з ПДВ, дата реєстрації розрахунку коригування повинна відповідати даті отримання цього розрахунку продавцем.

Щодо виправлення помилки при оформленні зайвої податкової накладної

У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складення двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) платник податку має право скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН у встановленому порядку.

Щодо відображення суми акцизного податку в податковій накладній

У податковій накладній відображається, зокрема, окремо вартість товару, що постачається (без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару. Відображення у податковій накладній суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів ПКУ та вказаним Порядком не передбачено.

(Лист ДФСУ від 09.06.2015 р. N 11999/6/99-99-19-01-01-15 "Про надання роз’яснень")


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ